Gå direkt till innehållet

Ansökan om bidrag

Anvisningar för ansökan:
Forskningsplanen, inklusive referenser, får vara högst fem (5) sidor lång. Vissa uppgifter skrivs i ansökningsblanketten och dessa uppgifter bör inte upprepas. Planen ska tydligt ange vad som avses uppnås med bidraget. En allmän beskrivning av forskningsområdet är inte en forskningsplan. I bidragsansökan ska teckenstorleken vara minst 12. I sammanfattningen av forskningsplanen i ansökningsblanketten måste teckenstorlek 12 också användas.

Klinisk forskning måste ha etiska tillstånd och tillstånd från djurförsökskommittéer samt andra nödvändiga tillstånd. Det räcker att ange tillståndsnumren i ansökan.

Den rekommenderade dispositionen för forskningsplanen är: bakgrund, forskningsmål, metoder och genomförande, tidtabell, arbetsfördelning mellan forskargruppens medlemmar och motivering av kostnadsberäkning.

I en doktorsavhandlingsstipendieansökan ska de publikationer som kommer att ingå i avhandlingen anges.

Det är inte nödvändigt att bifoga manuskript eller publikationer till ansökan.

Den ifyllda stipendieblanketten skickas till markku.suoranta@botniacancer.fi eller Österbottens Cancerförening rf, Alatorget 3, 65100 Vasa

Stipendiemottagaren måste inom ett år efter mottagandet av stipendiet lämna in en skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet till föreningens kansli. Reseersättningen måste redovisas inom sex (6) månader efter resans slut. Redogörelsen ska fortsätta årligen tills stipendiet har använts. Användningstiden är högst tre år. I slutrapporten ska, om möjligt, fördelarna som erhållits med hjälp av stipendiet beskrivas på ett lättförståeligt sätt. Även användningen av reseersättningen måste redovisas och de fördelar resan gett beskrivas.

Resestipendier betalas ut mot kvitton och slutredogörelse.

Förfrågningar riktas till verksamhetsledare Markku Suoranta, 0500 560 151

 

Bidragsansökan

Slutrapport