Gå direkt till innehållet

Rådgivning för cancerpatienter och närstående

En cancersjukdom innebär ofta att både den insjuknade och de närstående befinner sig i en krissituation. Vi på cancerföreningen ger dig sakkunnig hjälp. Ta kontakt med oss, vare sig du själv har insjuknat, en av dina närstående har insjuknat eller du oroar dig för frågorna kring cancer.

Förmedling av bröstproteser

Österbottens Cancerförenings rådgivningsbyråer i Karleby och Vasa förmedlar bröstproteser till patienter bosatta i välfärdsområdet.

Kamratstöd

Att insjukna i cancer är en kris som rör upp känslorna. Den som insjuknat i cancer och hennes eller hans närstående behöver allt stöd som finns tillgängligt. Österbottens Cancerförening förmedlar kamratstödpersoner och ordnar olika kamratstödgrupper och -träffar.

Jag önskar få en stödperson

Kontakta oss om du behöver kamratstöd.

Stöd för rehabilitering

Cancer är en tung sjukdom. Det kräver mycket att återhämta sig efter en cancersjukdom eller att leva med sjukdomen. Österbottens Cancerförening erbjuder rehabiliteringskurser.

Hälsofrämjande arbete

Förebyggandet av cancer och det hälsofrämjande arbetet hör till våra kärnuppgifter. Vi ger handledning i sunda levnadsvanor för att förebygga cancer och hjälpa dem som redan insjuknat. Vi vill också fästa uppmärksamhet vid tidig upptäckt av cancer.

Kontroll av hudförändringar

Har du födelsemärken eller förändringar i huden som oroar dig? Du kan boka tid hos sjukskötaren på vår förening. Vår sjukskötare kontrollerar förändringar i huden och födelsemärken och ger råd om hur du själv kan undersöka dina födelsemärken, skydda dig för solen och sköta om din hud.

Ärftlighetsrådgivning

Risken för en ärftlig cancersjukdom kan klarläggas vid ärftlighetsrådgivningen. Syftet med ärftlighetsrådgivningen är att klarlägga huruvida personen i fråga har en ärftlig benägenhet för cancer, dvs. en ökad risk för att insjukna i cancer.

Krishjälp

Föreningens psykoterapeut hjälper patienter och deras anhöriga i de svåra psykiska utmaningar som cancern medför.

Palliativ hemsjukvård

Palliativ vård innebär symtomatisk vård som patienten får hemma med hänsyn till hennes eller hans människovärde och respekt för de närstående. Österbottens Cancerförening erbjuder palliativ hemsjukvård.

Information on cancer

På Cancerorganisationernas Allt om cancer-webbplats har man samlat pålitlig information om cancer och dess behandling och de tjänster som Cancerorganisationerna erbjuder.

Patientguider och -nätverk

Finlands Cancerpatienter upprätthåller ett mångsidigt urval av patientguider och en rikstäckande patientnätverk.