Gå direkt till innehållet

Bidrag

Vi ger bidrag till cancerpatienter och deras familjer. Här har vi samlat information om bidragen och hur man kan ansöka om dem.

Vårddagsersättning för cancerpatienter

Vårddagsersättningen är en ersättningsform som är riktad till medlemmar i Österbottens Cancerförening. Den uppgår till 5 euro/vårddygn eller -besök. Vårddagsersättning betalas till medlemmar över 18 år, som på grund av sin cancersjukdom fått läkarbehandling eller seriebehandling (t.ex. strålbehandling) på sjukhus, behandling på hälsocentralens bäddavdelning eller poliklinisk behandling. Ersättning betalas högst för 30 besök per år. Ersättningen betalas retroaktivt, men endast för de sex senaste månaderna, förutsatt att man blivit/blir medlem under det aktuella kalenderåret. Utbetalningen sker en gång per månad och ansökningar som inkommit senast den 25:e hinner med i ifrågavarande månads utbetalning. Ansökan bör vara  underskrivet av en socialarbetare eller annan personal på sjukhuset/vårdanstalten eller sökanden ska bifoga kopior på fakturor där vårddagarna framstår.

Blankett för ansökan om vårddagsersättning (pdf)

Bidrag för patienter som insjuknat i cancer

Österbottens Cancerförening beviljar bidrag för sjukdomskostnader som förorsakas av behandling av cancer.

Bidraget är riktat till föreningens medlemmar. Av vägande skäl och förutsatt att föreningens ekonomi tillåter det, kan det beviljas även till andra.

Ansökan bör vara  underskrivet av en socialarbetare eller annan personal på sjukhuset/vårdanstalten eller sökanden ska bifoga ett läkarintyg i sin ansökan. Av intyget ska framgå, vilken typ av cancersjukdom sökanden har (epikris, b-utlåtande eller dylikt).

Blankett för ansökan om bidrag (pdf)

Bidrag för familjer med ett cancersjukt barn

Österbottens Cancerförening beviljar bidrag för familjer där ett barn har insjuknat i cancer. Bidraget betalas endast en gång, och det uppgår till 700 euro. Om cancern återkommer, betalas bidraget på nytt.

En av föräldrarna ska vara medlem i Österbottens Cancerförening. Man kan bli medlem i samband med ansökan.

Ansökan om understöd för cancersjukt barn (pdf)

Inom Österbottens Cancerförening fungerar även cancerbarnfamiljernas egen klubb Eppulit, som erbjuder stöd och verksamhet för familjer, där ett barn har insjuknat i cancer.

Kom med i vår verksamhet!

Begravningsbidrag för barncancerfamiljer

Barncancerfamiljernas klubb Eppulit som är en del av Österbottens Cancerförening ger begravningsbidrag ifall barnet avlider. Det omfattar 700 euro.

Blankett för ansökan om begravningsunderstöd för barncancerfamiljer (pdf)

Cancerföreningen stöder specialiseringsutbildning i palliativ vård

Österbottens Cancerförening stöder studerande som deltar i EDUPAL-projektets specialiseringsutbildning inom palliativ vård. Kunnandet behövs, så att den palliativa vården och terminalvården hålls på den nivå som social- och hälsovårdsministeriet, och ett gott liv, kräver.

Sjukskötare, som helt eller delvis på egen bekostnad deltar i SeAMKs eller Novias EDUPAL-utbildning, och arbetar med cancerpatienter i det palliativa stadiet på föreningens verksamhetsområde (Sydösterbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten), har möjlighet att ansöka om utbildningsstöd från Österbottens Cancerförening. Understödets storlek är 300–500 euro för dem som bekostar hela utbildningen själva, och 100–300 euro för dem som till en viss del bekostar utbildningen själva (dock högst den studerandes självkostnadsandel).

Ansökan om utbildningsstödet görs med en fritt formulerad ansökan. I ansökan bör framgå den studerandes uppgifter (namn, personnummer, adress, kontonummer, läroinrättning SeAMK/Novia), nuvarande arbetsuppgifter och arbetsplats, och till vilken del den studerande själv bekostar utbildningen. Ansökan sänds per e-post till markku.suoranta@botniacancer.fi. Ansökan ska lämnas in innan utbildningen avslutas. Understödet utbetalas efter avslutad utbildning.