Gå direkt till innehållet

Stadgar

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS – ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY.

(Godkända på vårmötet 21.4.2016 och på extraordinarie möte 16.6.2016)

 

STADGAR

 

1 §

Föreningens namn är Pohjanmaan Syöpäyhdistys – Österbottens Cancerförening rf. Föreningens hemort är Vasa stad. I föreningen är det finska och det svenska språket jämbördiga.

Föreningen är medlem i Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry., som i dessa stadgar kallas centralorganisationen.

 

2 §

Föreningens målsättning är att arbeta med att förebygga cancersjukdomar samt minska och avvärja de följder som sjukdomen har.

För att kunna förverkliga sina målsättningar, utövar föreningen, i samarbete med centralorganisationen, hälsofostran kring cancersjukdomar, förebyggande och tidigdiagnostisering av cancer, rehabilitering av cancerpatienter och stöder cancerpatienterna egen frivilligverksamhet.

Som stöd för verksamheten kan föreningen ta emot donationer och testamenten, samt ordna medelinsamlingar, lotterier och försäljning, efter att ha fått tillstånd därtill.

 

3 §

Som föreningens medlem kan antas en av styrelsen godkänd privatperson, registrerad förening eller annan rättsgiltig stiftelse eller samfund.

Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet för ett verksamhetsår i taget. Om en medlem inte erlägger medlemsavgift eller bryter mot föreningens stadgar, kan styrelsen säga upp detta medlemskap.

Medlemmar som en gång anslutit sig som donationsmedlemmar och blivit fasta medlemmar, behåller som medlemsrätt i föreningen.

 

4 §

Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som består av en ordförande och tio (10) övriga ordinarie medlemmar samt tio (10) suppleanter. Ordförandes och övriga styrelsemedlemmars mandatperiod är tre (3) år. De två första åren avgår emellertid tre (3) ordinarie medlemmar och tre (3) suppleanter enligt lottdragning, under det tredje året avgår ordförande och resterande ordinarie medlemmar och suppleanter. Därefter avgår man i den ordning man blivit invald. Ordförande och övriga ordinarie medlemmar kan återväljas för en period, så att samma person kan verka i strelsen högst sex (6) år i följd.

Styrelsen utser varje år inom sig en vice ordförande, som sköter ordförandes uppgifter vid fall av förhinder. Styrelsen är beslutsför då minst fem (5) medlemmar samt ordförande eller viceordförande är närvarande. Styrelsen utser och avsätter en verksamhetsledare, som sköter föreningens praktiska verksamhet i enlighet med ett skilt av tal. Föreningens bokföring kan utkontrakteras.

 

5 §

Rätt att teckna föreningens namn har antingen ordförande eller viceordförande tillsammans med verksamhetsledaren.

 

6 §

Styrelsens uppgifter är:

 1. att sköta föreningens ärenden och representera denna,
 2. fästa uppmärksamhet vid allt som rör föreningen och dess verksamhet, och fungera för att förverkliga föreningens syfte,
 3. sköta föreningens ekonomi och förvalta donationer,
 4. årligen, före 1 mars, lämna nödvändiga räkenskapsdokument till revision, för granskning av föreningens ekonomi och förvaltning,
 5. presentera en årsberättelse över föregående verksamhetsår för vårmötet,
 6. bereda följande verksamhetsårs budget och verksamhetsplan för höstmötet,
 7. verkställa beslut från föreningens möten,
 8. sammankalla föreningen,
 9. upprätthålla en medlemsförteckning.

 

Styrelsen kan tillsätta utskott för att sköta olika uppgifter. Föreningen har lokalt och regionalt verkande oregistrerade underavdelningar, vars medlemmar är föreningens medlemmar.

 

7 §

Föreningens bokföring följer kalenderåret. Revisorerna skall granska föregående års räkenskaper och förvaltning senast den 15 mars samt ge en revisionsberättelse.

 

8 §

Föreningen håller vårmöte i mars-april samt till höstmöte i oktober-november, på en av styrelsen utsedd plats. Vårmötet behandlar följande ärenden:

 1. styrelsens årsberättelse och eventuella därpå följande åtgärder,
 2. revisorernas berättelse, fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och funktionärer.

 

Höstmötet behandlar följande ärenden:

 1. styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,
 2. vart tredje år väljs en ny ordförande, årligen väljs nya ordinarie styrelsemedlemmar samt suppleanter i stället för de i tur att avgå. Årligen utses också två revisorer samt två revisorssuppleanter,
 3. medlemsavgiftens storlek fastställs.

 

På vartdera mötet behandlas också ärenden som styrelsen eller föreningens medlemmar vill ta till behandling. Förslag från medlemmarna skall dock göras skriftligen till styrelsen senast 15 dagar innan mötet, då man också bör beakta bestämmelserna för kallande till möte enligt föreningslagen 24 §.

 

9 §

Föreningen kan efter styrelsens sammankallande samlas till extraordinarie möten. Sådana möten bör sammankallas då styrelsen ser det nödvändigt eller då minst 20 medlemmar skriftligen anhåller om det för ett särskilt angivet ärende.

 

10 §

 Kallelse till ordinarie eller extraordinarie möte bör publiceras i minst en finskspråkig och en svenskspråkig dagstidning som utkommer i regionen, 14 dagar innan mötet.

 

11 §

Förslag för ändring av stadgarna eller upplösande av föreningen bör, för att kunna godkännas, förberedas av föreningens styrelse och godkännas av två föreningsmöten, med minst en månads mellanrum. Stadgeändringar eller upplösande av föreningen vinner laga kraft, om förslaget omfattas av minst ¾ av de givna rösterna under vartdera mötet.

Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar tillfalla Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry, för de i 2 § stadgade ändamålen, att användas för cancerbekämpande arbete, med hänsyn till eventuella specialvillkor givna av donatorer.

 

12 §

 I övriga ärenden följs föreningslagen.