Gå direkt till innehållet

Ordning på ekonomin vid livshotande sjukdom

När man ställs inför en allvarlig sjukdom är det viktigt att man får ordning på de ekonomiska angelägenheterna så att patientens vilja respekteras.
Det lyckas dock inte utan rättsliga handlingar. Det är till exempel mycket mer komplicerat än man kunde tro att upprätta ett juridiskt giltigt testamente.
För några månader sedan höll advokat Sabina Saramo-Kuusisaari från Vasa en föreläsning på Vasa centralsjukhus för den personal som ansvarar för den palliativa vården. Det framgick att patienterna och deras närstående ofta frågar vårdpersonalen om råd också i sådana juridiska frågor som de inte kan svara på. Detsamma får man höra av dem som på olika håll i Finland frivilligarbetar inom vården i livets slutskede: många problem hade kunnat undvikas med större kännedom om vardagens juridik.

”När det gäller personer med en allvarlig sjukdom är det särskilt rättsliga frågor med anknytning till intressebevakning och arv som blir aktuella. Det kan kännas svårt att bereda sig på att ens egen funktionsförmåga försämras eller på att man ska dö, men är man framsynt kan man påverka sådant som är viktigt för en själv”, säger Sabina Saramo-Kuusisaari.

Advokatbyrå Näsman & Båsk, som Saramo-Kuusisaari representerar, startade i oktober en juridisk service i samarbete med Österbottens Cancerförening. Den nya servicen syftar till att tillhandahålla sådan juridisk konsultation som sjukvårdspersonalen i sitt arbete med patienter i livets slutskede har konstaterat att det finns behov av.

När man sköter vardagliga ekonomiska angelägenheter kan man ställas inför överraskande besvärliga situationer. Exempelvis berättigar ett inbördes testamente inte till att sköta en svårt sjuk makes bankärenden eller till att avsluta ett onödigt mobilabonnemang. Testamenten är avsedda för förvaltning av egendomen först efter makens död.

Framsynthet skapar klarhet

Med tanke på att funktionsförmågan kan försämras är det bra att upprätta en intressebevakningsfullmakt.

”I fullmakten anger man vem man vill att ska sköta ens ekonomiska ärenden när man inte längre klarar det själv. I en intressebevakningsfullmakt kan man smidigt bestämma om olika saker i enlighet med sin egen vilja. Den som har utsetts till intressebevakare kan också sköta ärenden som gäller fullmaktsgivarens person, såsom att ge samtycke till medicinska åtgärder. Ett livstestamente kan man göra på Mina Kanta-sidorna och för var och en är det bra att göra det i god tid. Det är bra att också i intressebevakningsfullmakten ange att det finns ett livstestamente.”

Den som befullmäktigats ska fastställa fullmakten hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) först när fullmaktsgivaren är oförmögen att sköta sina ärenden. Vanligtvis är det antingen maken eller ett barn som befullmäktigas. Om allt går bra behövs fullmakten aldrig.

”Utan intressebevakningsfullmakt kan man hamna i en situation där myndigheten för digitalisering och befolkningsdata blir förmyndarmyndighet. I det fallet utreder MDB på medicinska grunder personens behov av intressebevakning och förordnar vid behov en intressebevakare eller gör en ansökan till domstolen om förordnande av intressebevakare. En allmän intressebevakare sköter de ekonomiska angelägenheterna på miniminivå så att huvudmannen inte orsakas skada. MDB debiterar dessutom för skötseln av ärendena. Bestrids saken, blir det en dyr och lång process”, påpekar Saramo-Kuusisaari.

En intressebevakningsfullmakt där vittnena är jäviga är ogiltig. Detta gäller även testamenten. Ett ömsesidigt testamente kan vara ogiltigt, om det är bevittnat till exempel av maken till parets barn.

Överväg önskemålen noga

När man upprättar ett testamente är det bra att ta sig tid att fundera på hur man vill att egendomen ska fördelas. När beslutet har utformat sig är det bäst att kontakta en jurist för att upprätta testamentet. Ett testamente som i en lekmans ögon verkar klart och entydigt kan ur lagens synvinkel i praktiken visa sig vara något annat.

”På webben finns det olika exempelmallar, men dem skulle jag inte rekommendera. Eftersom det ställs vissa formkrav på ett testamente lönar det sig att anlita jurist. Jag har också själv sett hur det blir problem efter en anhörigs död när testamentet är juridiskt mångtydigt. Då framgår den avlidnes vilja inte i sin helhet.”

För par lönar det sig att upprätta ett inbördes testamente, om man vill garantera att den efterlevande maken ska kunna fortsätta leva som förut.

”I ett testamente kan man exempelvis bestämma att äganderätten till sommarstugan övergår på barnen, men att den efterlevande har besittningsrätt till den. Den efterlevande maken får alltså fortfarande använda sommarstugan, men inte sälja den utan barnens tillstånd. I det fallet måste barnen dock vara beredda på att betala arvsskatt. I ett testamente kan man också särskilt bestämma om man som legat vill lämna exempelvis sin bil till en viss person eller göra donationer till exempel för medicinsk forskning.”

Äktenskap lönar sig

Det finns familjer av många olika slag och saker och ting är inte särskilt enkla. Ur lagens synvinkel är det stor skillnad mellan ett äktenskap och ett samboförhållande. Ett gift par som inte har barn ärver enligt lag varandra. Är man gift har man giftorätt, om det inte finns något äktenskapsförord. Då har man rätt till hälften av makarnas hela egendom. En sambo har däremot inte samma rätt.

”Det är ett faktum att det lönar sig för sambor att gifta sig, eftersom det gör det väldigt mycket lättare att ordna saker. De som är gifta har ett bättre skydd än sambor. På det sättet kan exempelvis den efterlevande stanna kvar i den gemensamma bostaden, även om den varit endast i makens namn.”

Ur lagens synpunkt finns det inget skydd för en gemensam bostad om man inte är gift, och därför kan en sambos arvingar i teorin köra bort en från bostaden.

”Förvisso kan man också i ett samboförhållande genom testamente förordna att sambon får sin egen andel. Beskattningen kan dock behandla barnlösa sambor olika”, påminner Saramo-Kuusisaari.

Juridisk rådgivning till cancerpatienter och deras närstående

I sitt samprojekt tillhandahåller Österbottens Cancerförening och Advokatbyrå Näsman & Båsk från Vasa juridisk service för föreningens medlemmar. Medlemsförmånen omfattar en 15–30 minuters avgiftsfri juristkonsultation. Om det vid konsultationen framkommer ett behov av att upprätta ett juridiskt instrument, såsom ett testamente, får medlemmarna i Österbottens Cancerförening det till reducerat pris.

Det finns helt klart ett stort behov av juridisk rådgivning särskilt vid planeringen av livets slutskede, och informationen om pilotprojektet har lockat många att ta kontakt. Också föreläsningarna på svenska och finska har väckt intresse. Servicen samordnas via Österbottens Cancerförening.

Arja-Leena Paavola

Bild  Mikael Nybacka

Källa: alltomcancer.fi