Gå direkt till innehållet

Förvånansvärt många röker fortfarande när cancerbehandlingar börjar

I ”Loss från nikotin”-gruppen erbjuder Österbottens Cancerförening i samarbete med Österbottens Välfärdsområdets cancerklinik (Vasa centralsjukhus) hjälp med att sluta röka
Enligt en preliminär uppskattning har man i Vasa centralsjukhus utvecklingsprojekt som gjorts i samarbete med Umeå universitet och Österbottens Cancerförening konstaterat att cirka 11 % av cancerpatienterna fortfarande röker. Detta är en alarmerande siffra!

Att sluta röka är också oerhört viktigt för personer med cancer. Rökning förkortar den förväntade livslängden, försämrar behandlingsresultaten och ökar biverkningarna under behandlingen. Nu erbjuds rökare möjligheten att sluta röka i Loss från nikotin-gruppen. Det unika samarbetet med Vasa centralsjukhus och Österbottens Cancerförening erbjuder patienter gruppaktiviteter i Loss från nikotin-gruppen.

Cancerföreningens expert inom hälsofrämjande hjälper cancerpatienter att komma loss från nikotinet.

I gruppen kan man delta om man har vårdkontakt på Vasa centralsjukhus, hen har blivit rekommenderad att delta i gruppen av läkare eller sjuksköterska eller hen är själv intresserad av att sluta röka. Gruppen leds av en sjukskötare från Österbottens Cancerförening som är utbildad i tobaksavvänjning. – Deltagare i gruppen kan vara en cancerpatient, en som väntar på operation eller som annars är intresserad av att sluta röka, säger Lea Vinkanharju, sjukskötare från Österbottens Cancerförening.

Deltagande i gruppen är avgiftsfritt, men avvänjningspreparat eller receptbelagda läkemedel till stöd för att sluta röka bekostar varje deltagare själv. Vi träffas varannan tisdag på Vasa centralsjukhus, totalt sju gånger, säger Lea. Gruppen startar sin verksamhet våren 2022.

”Enligt forskning är det effektivare och lättare att sluta röka i grupp än att sluta ensam, så det löns att komma med”, uppmuntrar Lea. ”I gruppen funderar vi på effektiva sätt att sluta, delar erfarenheter och stöder varandra”, säger Lea.

”Att lära sig vara orökt fungerar bättre i en handledd grupp en ensam” berättar Heidi Andersén, avdelningsöverläkare på Vasa centralsjukhus. Heidi Andresén är specialläkare inom lungsjukdomar och ser att sluta röka som en viktig gärning för den egna hälsan; och ser heller inte slutandet som onödigt i samband med en svår sjukdom. Vid behov hjälper Heidi gruppdeltagarna med frågor angående avvänjningspreparat.

För mer information vänligen kontakta:
Heidi Andersén, avdelningsöverläkare, VCS Cancerkliniken, tel 06 312 1111, heidi.andersen@ovph.fi
Lea Vinkanharju, Expert inom hälsofrämjande, Österbottens Cancerförening
tel. 050 581 5860 lea.vinkanharju@botniacancer.fi
Niclas Sandström, vs sjukhusläkare, VCS Cancerkliniken, niclas.sandström@ovph.fi