Gå direkt till innehållet

Examensarbete: Familjer behöver stöd och handledning då en förälder insjuknar i cancer

Socionomstuderandena Sanna Solstrand och Amanda Tamssi från Vasa yrkeshögskola fick färdigt sitt examensarbete ”Barnfamiljers erfarenheter av socialtjänster, ur synvinkel av föräldrar som insjuknat i cancer” i december. Examensarbete år skrivet på finska.

Syftet med examensarbetet var att reda ut föräldrarnas erfarenheter av socialtjänster i barnfamiljer där en av föräldrarna insjuknat i cancer. Målsättningen var att ta reda på vilka tjänster har erbjudits familjen, av vilken myndighet de har erbjudits samt om tjänsterna upplevdes som tidsmässigt lämpliga. Stort fokus lades på om föräldrarna upplevde tjänsterna de fick som tillräckliga under sjukdomen. Respondenterna söktes via Österbottens Cancerförenings Facebook-sidor, vi fick totalt åtta svar. Vi intervjuade även socialarbetaren på Vasa centralsjukhus för att få en klar uppfattning av tillgängliga socialtjänster.

Baserat på examensarbetets resultat kan vi dra slutsatsen att familjer behöver stöd och handledning som komplement till socialtjänsterna då en förälder insjuknar i cancer. Respondenterna konstaterade att de vid insjuknandet inte hade kännedom om vad som avses med socialtjänster och hurdant stöd som skulle ha varit tillgängligt. Det kom även fram att det i sjukdomens akuta skede inte finns krafter att söka information om tillgängliga tjänster. ”Krafterna har under sjukdomens lopp sinat, och vi upplevde bara tanken om att söka information och stöd som belastande”. I svaren framkom det tydligt att föräldrarna önskar att de erbjuds tjänster.

Slutsatsen var också att familjerna behöver stöd och handledning som komplement till socialtjänsterna då en förälder insjuknar i cancer. Vid sidan av ekonomiska stödformer behöver familjerna även information om andra mer konkreta tjänster som är tillgängliga. En tydlig handlingsmodell för handledningen av barnfamiljer där en förälder insjuknat i cancer skulle kunna vara av nytta.

Examensarbetet gav Österbottens Cancerförening värdefull information med tanke på planeringen och inriktningen av sina tjänster. En förälders insjuknande berör hela familjen och förälderns sinne kan ockuperas av oro och rädsla för såväl sitt eget orkande som hela familjens orkande. Österbottens Cancerförening erbjuder bland annat Föra barn på tal-samtal åt personer som insjuknat i cancer, i vars familj det finns minderåriga barn. I Föra barn på tal-samtalen kan man tryggt fundera på barnets eller den ungas livssituation och strukturera barnets/den ungas upplevelser tillsammans med föreningens sakkunniga. Det gemensamma målet i samtalet är en fungerande vardag i familjen och att upprätthålla välmåendet oberoende av cancer. På Cancerföreningens webbsidor hittar man även Guide till mamma och pappa, där olika tjänster som erbjuds barnfamiljer har listats. Tjänster för barnfamiljer

Varmt tack till Sanna och Amanda för ett gott samarbete,

Sanna och Amanda presenterade examensarbete för Österbottens Cancerföreningens personal i början av året via Teams.

vi önskar er allt gott i framtiden!

Examensarbetet finns att läsas i sin helhet här: Lapsiperheiden kokemuksia sosiaalipalveluista syöpään sairastuneiden vanhempien näkökulmasta