Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö: Perheet tarvitsevat tukea ja palveluohjausta vanhemman sairastuessa syöpään

Vaasan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Sanna Solstrand ja Amanda Tamssi saivat joulukuussa valmiiksi opinnäytetyönsä ”Lapsiperheiden kokemuksia sosiaalipalveluista syöpään sairastuneiden vanhempien näkökulmasta”.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lapsiperheiden vanhempien kokemuksia heille tarjotuista sosiaalipalveluista tilanteessa, jossa toinen vanhemmista on sairastanut syövän. Tarkoituksena oli selvittää, mitä palveluita perheille on tarjottu, mikä taho niitä on tarjonnut ja koettiinko palvelut oikea-aikaisiksi. Merkittävimpänä näkökulmana oli se, ovatko vanhemmat kokeneet perheen saamat palvelut riittäviksi sairauden aikana. Opinnäytetyötä varten lapsiperheellisiä vastaajia haettiin Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen Facebook-sivujen kautta ja vastauksia saatiin yhteensä kahdeksan, lisäksi opinnäytetyötä varten haastateltiin Vaasan keskussairaalan sosiaalityöntekijää, jotta saatiin selkeä kuva tarjolla olevista sosiaalipalveluista.

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan päätellä, että vanhemman sairastuessa syöpään tarvitaan selkeää ohjausta sosiaalipalvelujen piiriin. Vastaajat totesivat, että sairastumisen vaiheessa heillä ei ollut tietoa mitä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan ja minkälaista tukea olisi ollut tarjolla. Lisäksi kävi ilmi, että sairauden akuutissa vaiheessa ei ole voimia hakea tietoa tarjolla olevista palveluista. ”Voimavarojen ollessa sairauden myötä vähissä, koettiin kuormittavaksi ajatus tiedon selvittämisestä sekä palveluiden hakemisesta.”  Vastauksista ilmeni selkeästi vanhempien toive siitä, että palveluita tarjottaisiin heille.

Johtopäätöksenä olikin, että vanhemman sairastuessa syöpään perheet tarvitsevat tukea ja ohjausta sosiaalipalveluiden piiriin. Sen lisäksi, että tieto taloudellisista tukimuodoista on tarpeellista, perheet tarvitsevat myös tietoa muista konkreettisemmista palveluista, joita on saatavilla. Selkeä toimintamalli lapsiperheiden ohjauksesta vanhemman sairastuessa syöpään voisi olla hyödyllinen.

Opinnäytetyö antoi kallisarvoista tietoa Pohjanmaan Syöpäyhdistykselle omien palveluidensa suunnittelua ja kohdentamista ajatellen. Vanhemman sairastuminen koskettaa koko perhettä ja vanhemman mielen voi vallata huoli ja pelko niin omasta kuin koko perheen selviytymisestä. Pohjanmaan syöpäyhdistys tarjoaakin mm. Lapset Puheeksi-keskusteluja syöpään sairastuneille, joilla on perheessään alaikäisiä lapsia. Lapset puheeksi -keskustelussa voi turvallisesti pohtia lapsen tai nuoren elämäntilannetta ja jäsentää lapsen/ nuoren kokemaa yhdistyksen ammattilaisen kanssa. Keskustelussa yhteinen tavoite on perheen toimiva arki ja hyvinvoinnin ylläpitäminen syövästä huolimatta. Syöpäyhdistyksen verkkosivuilta löytyy myös Opas äidille ja isälle, jonne on koottu listauksena erilaisia palveluita, joita lapsiperheille on tarjolla. Nämä palvelut löytyvät tästä linkistä: Palvelut lapsiperheille

Sanna ja Amanda esittelivät opinnäytetyönsä tuloksia etäyhteydellä Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen henkilökunnalle.

Lämmin kiitos Sannalle ja Amandalle hyvästä yhteistyöstä ja kaikkea hyvää jatkossa!

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa täällä: Lapsiperheiden kokemuksia sosiaalipalveluista syöpään sairastuneiden vanhempien näkökulmasta