Gå direkt till innehållet

Cancerscreeningens syfte är att minska dödsfallen i cancer

Inverkan av screening på cancerdödsfall har uppmärksammats i media. Vi publicerar på hemsidan vår organisations svar i ärendet:

Helsingin Sanomat publicerade 14.10. en artikel om effekten av cancerscreening på total dödlighet baserad på Bretthauers granskning. Tyvärr gav artikeln en skev bild av utvärderingen av screeningprogram.

Det primära målet med cancerscreening är att minska antalet dödsfall som orsakas av den cancer som screenas för. Det finns bevis på att målet har uppnåtts från alla nuvarande screeningprogram i Finland. Prostatacancer screenas inte i Finland, även om det tas upp i HS-artikeln.

Att utvärdera screeningar utifrån alla dödsfall är problematiskt, eftersom de cancerformer som screenas motsvarar en mycket liten del av alla dödsorsaker. Om screening beräknas minska den totala dödligheten behövs enorma forskningsdata och en lång uppföljningsperiod så att även stora skillnader i cancerdödlighet skulle återspeglas i resultaten. Sådana studier har inte gjorts, eftersom de skulle bli mycket dyra och därmed ta resurser från andra studier.

Det är sant att fördelarna med cancerscreening är koncentrerade till ett fåtal. Detsamma gäller annan sjukvård. Vi utvärderar inte effektiviteten av åtgärder utifrån effekterna på den totala dödligheten, utan genom hur de påverkar de människor som är föremål för dem. Cancerscreeningar bör, liksom annan hälso- och sjukvård, utvärderas genom konkreta fördelar och nackdelar, inte genom grova mått som total dödlighet.

De screeningprogram som används i Finland har studerats vara kostnadseffektiva. Screeningprogram sysselsätter inte heller sjukvården på ett betydande sätt. Deras andel av de totala kostnaderna för cancerbehandling är cirka en procent. Screeningprogram utvecklas och deras fördelar och skador för hälso- och sjukvården och befolkningen som screenas utvärderas ständigt. Fördelarna undersöks vara större än nackdelarna.

Titti Sarkeala
screeningschef
Cancerregistret i Finland

Sirpa Heinävaara
forskningschef
Cancerregistret i Finland