Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen stöder specialiseringsutbildning i palliativ vård

Österbottens Cancerförening stöder studerande som deltar i EDUPAL-projektets specialiseringsutbildning inom palliativ vård. Kunnandet behövs, så att den palliativa vården och terminalvården hålls på den nivå som social- och hälsovårdsministeriet, och ett gott liv, kräver.

Sjukskötare, som helt eller delvis på egen bekostnad deltar i SeAMKs eller Novias EDUPAL-utbildning, och arbetar med cancerpatienter i det palliativa stadiet på föreningens verksamhetsområde (Sydösterbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten), har möjlighet att ansöka om utbildningsstöd från Österbottens Cancerförening. Understödets storlek är 300–500 euro för dem som bekostar hela utbildningen själva, och 100–300 euro för dem som till en viss del bekostar utbildningen själva (dock högst den studerandes självkostnadsandel).

 

Ansökan om utbildningsstödet görs med en fritt formulerad ansökan. I ansökan bör framgå den studerandes uppgifter (namn, personnummer, adress, kontonummer, läroinrättning SeAMK/Novia), nuvarande arbetsuppgifter och arbetsplats, och till vilken del den studerande själv bekostar utbildningen. Ansökan sänds per e-post till markku.suoranta@botniacancer.fi. Ansökan ska lämnas in innan utbildningen avslutas. Understödet utbetalas efter avslutad utbildning.