Gå direkt till innehållet

Barns insjuknande i cancer påverkar på ett betydande sätt även syskonens välbefinnande.

Essi-Noora Suutari

Ett lärdomsprov har gjorts i samarbete med Österbottens Cancerförenings familjeklubb Eppulit 

Essi-Noora Suutari, vårdstuderande vid Vasa yrkeshögskola, kontaktade Österbottens Cancerförening när hon skulle välja ämne för sitt lärdomsprov. Förutom att barn och barnsjukdomar ligger Essi-Noora nära om hjärtat ville hon forska i ett ämne som mottagaren av lärdomsprovet skulle ha så stor nytta som möjligt av. Av denna anledning beslöt Essi-Noora att kontakta Österbottens Cancerförening och föreslå ett arbete för familjeklubben Eppulit. Några dagar efter att Essi-Noora tagit kontakt inleddes samarbetet med Eppulits ordförande Kari Alasaari. Han diskuterade först med Eppulits kommitté om vad som skulle vara ett viktigt forskningstema och därefter kom Kari och Essi-Noora tillsammans fram till att en undersökning om syskon till cancersjuka barn skulle behövas. Essi-Noora specificerade ämnesrubriken till ”Syöpää sairastuneiden sisarusten hyvinvointi ja sen tukeminen” (Välbefinnande och stödjande av detta hos syskon till barn med cancer).

För arbetet  intervjuade Essi-Noora fyra familjer som hon kom i kontakt med genom Eppulit och Österbottens Cancerförening. Intervjuer gjordes med såväl föräldrarna som syskonen till barn med cancer. Lärdomsprovets viktigaste resultat är enligt Essi-Noora sjukdomens inverkan på syskonen i inledningsskedet av sjukdomen, sjukdomens effekter på syskonen då sjukdomen fortskrider, de fysiska symtomen, förändringar i syskonrelationer, begränsningar av vänbesök i hemmet, problem med skolgången, minskade hobbymöjligheter, förändrad syskonroll i familjen, stödjande av familjens och syskonens välbefinnande och familjeklubben Eppulits stöd för syskonens välbefinnande. Som slutsats konstaterar Essi-Noora att ett barns insjuknande i cancer på ett betydande sätt också påverkar syskonens välbefinnande, vilket föräldrarna bör beakta eftersom det är naturligt att det sjuka barnet får uppmärksamhet medan syskonens välmående lätt hamnar i skymundan.

Som slutsats konstaterar Essi-Noora att ett barns insjuknande i cancer på ett betydande sätt också påverkar syskonens välbefinnande.

Det skulle vara bra för familjerna att fundera över vilket stöd man kan erbjuda syskonen, och även beakta utomstående parter som kan hjälpa familjen. En viktig iakttagelse som Essi-Noora gjorde var att forskningen kring välbefinnande hos syskon till ett barn med cancer är synnerligen ringa och det skulle finnas behov att djupare undersöka ämnet. I synnerhet vad gäller användningen av kamratstödsgrupper som stöd för syskon fanns det knappt någon forskningsinformation tillgänglig. Essi-Noora hoppas att resultaten från arbetet kan vara till nytta för såväl Eppulit som yrkesutövare inom vården, skolor samt närstående till barn med cancer. Essi-Noora själv kommer säkert också att ha behållning av lärdomsprovet då hon i höst genomför sin praktik på barnhematologiska och onkologiska enheten vid TAYS.

Eppulits ordförande Kari Alasaari konstaterar om Essi-Nooras arbete: “Vi ville få erfarenhetsbaserad tilläggsinformation genom en utomstående part om ett för oss angeläget ämne. All sådan ny kunskap hjälper oss att anvisa Eppulits frivilligresurser till aktiviteter som på bästa sätt tjänar medlemsfamiljerna. Med hjälp av arbetet kunde vi å andra sidan även mäta våra framgångar hittills vad gäller aktiviteter och kartlägga familjernas stödbehov. Essis arbete är förtjänstfullt strukturerat, slutsatserna väl identifierade och tydligt specificerade för olika parter. Som beställarpart är vi i Eppulit mycket nöjda med de uppnådda resultaten och Essis sätt att arbeta under skrivprocessen.”

Vi i Eppulit är mycket nöjda med de uppnådda resultaten.

Både Essi-Noora och Kari konstaterar att samarbetet fungerat väl och förlöpt smidigt. Kari fastslår att ”samarbetet med Essi varit okomplicerat och lätt. Skolan har gett handledning och vi har inte behövt ”bekymra oss” desto mer för arbetsgången. Essi har visat initiativförmåga och själv varit aktiv och ställt frågor när det behövts. Jag har varit mycket nöjd med Essis tillvägagångssätt. Ett stort tack till Essi!” Kari anser att samarbeten med studerande i allmänhet är viktiga och påpekar i sammanhanget att: ”Essis arbete är ett ypperligt exempel på hur examensarbeten kan bli till nytta för alla: den studerande, Eppulit samt Eppulits familjer och andra familjer i barncancerklubbar. Det är trevligt att samverka med studerande och hjälpa dem i deras arbete.”

Essi-Noora tackar för sin del Kari, Eppulit och Österbottens Cancerförening: ”Samarbetet med Eppulit förlöpte smidigt. Jag fick genast ett varmt mottagande, och uppskattning för ämnesvalet. Jag fick ett direktnummer till min handledare som jag fick kontakta då jag behövde hjälp. Kari (min utsedda handledare) var till stor hjälp under hela processen.  Jag rekommenderar varmt Österbottens Cancerförening som samarbetspartner för studerande.”

Österbottens Cancerförening och familjeklubben Eppulit önskar Essi-Noora framgång med slutrakan av studierna! Hon har som mål att bli färdig sjukskötare i december i år.

 

Tilläggsinfo

Essi-Nooras lärdomsprov finns att läsa i sin helhet i databasen Theseus (på finska):

Essi-Noora Suutari: SYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN SISARUSTEN HYVINVOINTI JA SEN TUKEMINEN

Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete i samarbete med Österbottens Cancerförening eller Familjeklubben Eppulit kan du kontakta Jenni Paloniemi via e-post jenni.paloniemi@pohjanmaancancer.fi eller per telefon 010 8436 003.
För närvarande har vi flera pågående samarbeten kring examensarbeten och vi samverkar gärna med studerande.