Siirry suoraan sisältöön

Yhdistyksen säännöt

Pohjanmaan Syöpäyhdistys – Österbottens  Cancerförening ry.

(Hyväksytty kevätkokouksessa 21.4.2016 ja vakuutettu 16.6.2016)

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Syöpäyhdistys – Österbottens Cancerförening ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistyksessä ovat suomen- ja ruotsinkieli samanarvoiset. Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan keskusyhdistykseksi, jäsen.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä syöpäsairauksien ehkäisemiseksi ja näiden sairauksien seuraamusten vähentämiseksi ja torjumiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys yhteistoiminnassa keskusyhdistyksen kanssa harjoittaa syöpää koskevaa terveyskasvatustyötä, syövän ennaltaehkäisyä ja varhaistoteamista sekä syöpäpotilaiden kuntoutusta ja tukee syöpäpotilaiden omaehtoista toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä saatuaan siihen asianomaisen luvan.

3 §

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi sen hallituksen hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous toimintavuodeksi kerrallaan. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä. Yhdistykseen aikanaan lahjoittajajäseninä liittyneet ja vakinaisiksi jäseniksi tulleet säilyttävät yhdistyksessä jäsenoikeutensa.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, ja kymmenen (10) muuta varsinaista jäseniä sekä kymmenen (10) varajäsentä. Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Kahtena ensimmäisenä vuonna eroaa kuitenkin kolme (3) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä arvan nojalla ja kolmantena vuonna puheenjohtaja ja loput varsinaisista ja varajäsenistä. Myöhemmin eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Puheenjohtaja ja muu varsinainen jäsen voidaan valita uudelleen yhden kerran siten, että sama henkilö voi toimia hallituksessa yhdenjaksoisesti korkeintaan kuusi (6) vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, joka esteen sattuessa puheenjohtajalle hoitaa tämän tehtävän. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi (5) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallitus ottaa ja erottaa toiminnanjohtajan, joka johtaa yhdistyksen käytännön toimintaa erikseen tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhdistyksen kirjanpito voidaan ulkoistaa.

5 §

Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

6 §

Hallituksen tehtävänä on:

 • hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
 • kiinnittää huomiota kaikkeen, mikä koskee yhdistystä ja sen toimintaa ja toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja sille annettuja lahjavaroja,
 • vuosittain ennen maaliskuun 1 päivää tilintarkastajalle jättää tarvittavat tili- ja asiakirjat yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkistamista varten,
 • antaa kevätkokoukselle kertomuksen yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna,
 • laatia syyskokoukselle esitys seuraavan toimintavuoden talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi,
 • panna täyttöön yhdistyksen kokousten päätökset,
 • kutsua yhdistys koolle, ja
 • pitää jäsenluetteloa.

Hallitus voi asettaa toimikuntia huolehtimaan erikoisista tehtävistä. Yhdistyksellä on paikallisesti ja alueellisesti toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden jäsenet ovat yhdistyksen jäseniä.

7 §

Yhdistyksen kirjanpito päätetään kalenterivuosittain ja tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15. päivää tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto sekä antaa kertomus tarkastuksesta.

8 §

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen maalis-huhtikuun aikana sekä syyskokoukseen loka-marraskuussa hallituksen määräämässä paikassa.

 • Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: hallituksen vuosikertomus ja mahdolliset toimenpiteet sen johdosta, tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilölle.
 • Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: hallituksen esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi seuraavaksi toimintavuodeksi,
  valitaan joka kolmas vuosi yhdistyksen puheenjohtaja, vuosittain hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä vuosittain 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa,
  määrätään jäsenmaksujen suuruus.

Molemmissa kokouksissa käsitellään myös asiat, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäviksi. Jäsenen ehdotus tehtäköön kuitenkin hallitukselle kirjallisesti viimeistään 15 päivää ennen varsinaista kokousta, jolloin myös on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n kokouskutsua koskevat määräykset.

9 §

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Tällainen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 20 jäsentä sitä kirjallisesti anoo hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

10 §

Kutsu varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään yhdessä alueella ilmestyvässä suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä sanomalehdessä 14 päivää ennen kokousta.

11 §

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on, voidakseen tulla hyväksytyksi, valmisteltava yhdistyksen hallituksessa ja hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on pätevä, jos se tulee hyväksytyksi vähintään ¾:lla annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry:lle 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin käytettäväksi syöväntorjuntatyöhön ottaen huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat erikoismääräykset.

12 §

Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään.