Siirry suoraan sisältöön

Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen ja Suupohjan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymän pilottihanke toi luomitarkastukset lähelle asiakasta Kauhajoella

 

Ihosyövät ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä. Melanooma on nopeimmin yleistyvä syöpä länsimaissa ja on muita ihosyöpiä vakavampi.  Ihosyöpien riski kasvaa iän myötä, ja ne ovat pääosin ikääntyneiden syöpiä. Melanoomaa esiintyy kuitenkin myös nuorilla aikuisilla. Ihomelanooma kehittyy tyypillisesti vartalon tai raajojen ihoon. Usein melanooma syntyy uutena luomena tai ihomuutoksena. Vain kolmasosa kehittyy olemassa olevaan luomeen.

Myös muihin ihosyöpiin, kuten okasolusyöpään ja tyvisolusyöpään sairastuneiden määrät kasvavat nopeasti. Varhainen toteaminen on melanooman ja muiden ihosyöpien hoidossa tärkeää: mitä aikaisemmin ne löydetään, sitä varmemmin ne voidaan parantaa kokonaan.

Auringon ultraviolettisäteily on ihosyövän tärkein yksittäinen aiheuttaja. Olennaista on nimenomaan niin sanottu kumulatiivinen annos eli se, kuinka paljon ihminen on saanut ultraviolettisäteilyä koko elämänsä aikana. Tämän takia sairastumisriski on suurin iäkkäillä ja ulkotöitä tekevillä.

Riittävällä suojautumisella UV-säteilyltä pystyttäisiin ehkäisemään 90–95 prosenttia melanoomatapauksista. Ihon palaminen suurentaa ihosyövän riskiä. Erityisen alttiita ihosyövälle ja melanoomalle ovat vaaleaihoiset, sinisilmäiset, pisamaiset ja herkästi palavat ihmiset.

(Lähde: Syöpäjärjestöt)

Pohjanmaan Syöpäyhdistys on jo pitkään tarjonnut asiakkailleen sairaanhoitajan tekemää luomitarkastuspalvelua, jossa asiakkaat ovat voineet tulla näyttämään heitä huolestuttavaa luomea tai ihomuutosta Vaasan, Kokkolan tai Seinäjoen toimipisteelle. Yhdistyksen sairaanhoitajat ovat tehneet myös luomihuolipäiviä yhteistyössä Syöpäyhdistyksen paikallisosastojen kanssa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen terveyskeskuksissa. Luomihuolitoiminnan tavoitteena on vähentää ihmisten huolta ihomuutoksista sekä lisätä tietoisuutta luomien muutoksista, ultraviolettisäteilyn vaikutuksista ihoon ja auringolta suojautumisesta.

Etelä-Pohjanmaan alueella käynnistynyt Tulevaisuuden Sote-keskus hanke avasi mahdollisuuden pilotoida matalan kynnyksen luomitarkastuspalvelua johonkin Etelä-Pohjanmaan alueen terveyskeskukseen. Kauhajoen terveyskeskuksesta oltiin kiinnostuneita pilotoimaan toimintamallia, jossa Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat tarkastavat luomia kerran kuukaudessa terveyskeskuksen tiloissa. Poistettujen ihomuutosten ja luomien kudosnäytetuloksista kerättiin myös tietoja.

Tavoitteena pilotissa oli tarjota asiakkaalle matalan kynnyksen palvelua, jossa asiakas voi tulla näyttämään häntä itseä huolestuttavaa luomea tai ihomuutosta yhdistyksen sairaanhoitajalle. Asiakkaiden ajanvaraus hoitui Syöpäyhdistyksen kautta, ja tulevaa luomihuolipäivää markkinoitiin Syöpäyhdistyksen toimesta ja yhteistyössä LLKY:n viestinnän sekä Syöpäyhdistyksen Suupohjan alueen potilasosaston kautta mm. paikallislehdissä ja sosiaalisen median kanavissa.

Luomitarkastuksia tehtiin kuukausittain vuonna 2022 huhtikuusta marraskuuhun yhdistyksen kahden luomitarkastuksiin kouluttautuneen sairaanhoitajan toimesta. Jatkotoimia vaativa asiakas ohjautui Kauhajoen terveyskeskukseen, josta asiakkaaseen oltiin yhteydessä ja hän ohjautui joko lääkärin tai hoitajan tekemään luomenpoistoon tai koepalan ottoon. Tarkastuksissa kirjattiin myös mahdolliset aikaisemmat ihosyövät tai esiasteet, asiakkaan ihotyyppi sekä mahdollinen aikaisempi ihon palaminen auringossa. Asiakkaat saivat tarkastuksen yhteydessä myös aurinkosuojautumistietoa sekä Syöpäjärjestön aurinkosuojautumis oppaan.

Asiakkaita tarkastettiin yhteensä 203 kpl, joista lääkärille/hoitajalle terveyskeskukseen jatkotoimenpiteisiin ohjattiin noin neljännes. Saaduista tämänhetkisistä tuloksista ilmenee, että noin vajaassa puolessa eteenpäin ohjattujen asiakkaiden kudosnäytevastauksista löydettiin ihosyöpää, kuten melanomaa, tyvisolusyöpää, okasolusyöpää tai aurinkokeratoosia.

Asiakkailta kerättiin palautetta luomihuolipäivistä, joista ilmeni, että luomitarkastuksia pidettiin hyvänä matalan kynnyksen palveluna, jolle toivottiin myös jatkoa terveyskeskuksessa, kertovat yhdistyksen tarkastuksia tehneet sairaanhoitajat Jaana Koskela ja Lea Vinkanharju.

– Suupohjan liikelaitoskuntayhtymässä/Kauhajoen terveyskeskuksessa olimme jo tiedostaneet tämäntyyppisen toiminnan tarpeellisuuden. Ongelmana oli omien resurssien ja osaamisen puute systemaattiseen luomien tarkastustoimintaan. Tämä pilotointi mahdollisti toiminnan, jonka toivoisimme jatkossa olevan jatkuvaa yhteistyötä syöpäyhdistyksen kanssa, kertoo Tuula Kallio osastonhoitaja Kauhajoen terveyskeskuksesta, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

-Olemme pitkään hakeneet vielä uskottavampaa yhteistyömallia julkisen sektorin kanssa luomitarkastustoiminnalle ja mm. kaivanneet palautetta siitä, minkälaisia löydöksiä ammattilaisemme tekevät. Se että todellakin löydämme ihosyöpiä tarpeeksi ajoissa ja ehkä pelastamme ihmishenkiä, on meille merkityksellistä, kiteyttää Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Suoranta.